Usage Statistics for rotterdamch.fhl.net

Summary Period: November 2020
Generated 01-Dec-2020 04:52 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2020
Total Hits 5976
Total Files 5170
Total Pages 5171
Total Visits 4342
Total KBytes 26512
Total Unique Sites 884
Total Unique URLs 78
Total Unique Referrers 41
Total Unique User Agents 204
. Avg Max
Hits per Hour 8 52
Hits per Day 199 339
Files per Day 172 306
Pages per Day 172 303
Sites per Day 29 166
Visits per Day 144 283
KBytes per Day 884 1492
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.51% 5170
Code 206 - Partial Content 0.02% 1
Code 304 - Not Modified 0.37% 22
Code 403 - Forbidden 0.30% 18
Code 404 - Not Found 12.80% 765

Daily usage for November 2020

Daily Statistics for November 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 303 5.07% 276 5.34% 277 5.36% 208 4.79% 80 9.05% 1211 4.57%
2 269 4.50% 236 4.56% 240 4.64% 208 4.79% 67 7.58% 1208 4.56%
3 321 5.37% 296 5.73% 296 5.72% 243 5.60% 139 15.72% 1278 4.82%
4 332 5.56% 299 5.78% 303 5.86% 283 6.52% 166 18.78% 1378 5.20%
5 336 5.62% 306 5.92% 293 5.67% 269 6.20% 153 17.31% 1492 5.63%
6 253 4.23% 224 4.33% 226 4.37% 210 4.84% 139 15.72% 1113 4.20%
7 233 3.90% 210 4.06% 210 4.06% 192 4.42% 135 15.27% 999 3.77%
8 247 4.13% 223 4.31% 226 4.37% 198 4.56% 133 15.05% 988 3.73%
9 199 3.33% 179 3.46% 180 3.48% 168 3.87% 118 13.35% 899 3.39%
10 160 2.68% 112 2.17% 117 2.26% 103 2.37% 80 9.05% 708 2.67%
11 95 1.59% 76 1.47% 76 1.47% 72 1.66% 57 6.45% 510 1.92%
12 124 2.07% 97 1.88% 102 1.97% 94 2.16% 55 6.22% 572 2.16%
13 125 2.09% 105 2.03% 104 2.01% 97 2.23% 51 5.77% 620 2.34%
14 129 2.16% 107 2.07% 107 2.07% 101 2.33% 57 6.45% 539 2.03%
15 140 2.34% 116 2.24% 108 2.09% 102 2.35% 48 5.43% 690 2.60%
16 155 2.59% 132 2.55% 132 2.55% 124 2.86% 52 5.88% 711 2.68%
17 256 4.28% 223 4.31% 221 4.27% 158 3.64% 80 9.05% 1036 3.91%
18 190 3.18% 157 3.04% 158 3.06% 141 3.25% 64 7.24% 828 3.12%
19 194 3.25% 169 3.27% 168 3.25% 150 3.45% 53 6.00% 898 3.39%
20 164 2.74% 134 2.59% 132 2.55% 124 2.86% 70 7.92% 786 2.97%
21 222 3.71% 195 3.77% 197 3.81% 157 3.62% 81 9.16% 887 3.35%
22 339 5.67% 304 5.88% 303 5.86% 178 4.10% 81 9.16% 1489 5.62%
23 268 4.48% 236 4.56% 243 4.70% 103 2.37% 57 6.45% 1017 3.84%
24 178 2.98% 157 3.04% 157 3.04% 112 2.58% 53 6.00% 803 3.03%
25 140 2.34% 119 2.30% 117 2.26% 108 2.49% 58 6.56% 772 2.91%
26 133 2.23% 101 1.95% 100 1.93% 88 2.03% 64 7.24% 638 2.41%
27 135 2.26% 112 2.17% 111 2.15% 100 2.30% 69 7.81% 754 2.84%
28 94 1.57% 71 1.37% 71 1.37% 70 1.61% 48 5.43% 501 1.89%
29 108 1.81% 90 1.74% 90 1.74% 87 2.00% 50 5.66% 549 2.07%
30 134 2.24% 108 2.09% 106 2.05% 98 2.26% 66 7.47% 635 2.39%

Hourly usage for November 2020

Hourly Statistics for November 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 352 5.89% 10 315 6.09% 10 321 6.21% 43 1300 4.90%
1 9 286 4.79% 8 249 4.82% 8 254 4.91% 43 1286 4.85%
2 10 326 5.46% 9 286 5.53% 9 291 5.63% 43 1278 4.82%
3 10 315 5.27% 9 276 5.34% 9 279 5.40% 46 1380 5.20%
4 8 245 4.10% 7 214 4.14% 7 214 4.14% 39 1162 4.38%
5 8 254 4.25% 7 222 4.29% 7 216 4.18% 37 1096 4.13%
6 6 199 3.33% 5 171 3.31% 5 172 3.33% 31 936 3.53%
7 7 225 3.77% 6 196 3.79% 6 196 3.79% 33 999 3.77%
8 7 232 3.88% 6 204 3.95% 6 205 3.96% 34 1029 3.88%
9 8 245 4.10% 7 211 4.08% 7 211 4.08% 36 1078 4.07%
10 6 190 3.18% 5 164 3.17% 5 164 3.17% 29 875 3.30%
11 7 238 3.98% 6 204 3.95% 6 205 3.96% 30 904 3.41%
12 6 205 3.43% 5 170 3.29% 5 170 3.29% 31 922 3.48%
13 7 227 3.80% 6 194 3.75% 6 194 3.75% 37 1102 4.16%
14 8 254 4.25% 7 218 4.22% 7 223 4.31% 40 1207 4.55%
15 8 241 4.03% 6 209 4.04% 6 209 4.04% 37 1122 4.23%
16 7 221 3.70% 6 194 3.75% 6 195 3.77% 32 953 3.59%
17 8 255 4.27% 7 222 4.29% 7 226 4.37% 33 980 3.70%
18 7 211 3.53% 6 185 3.58% 6 184 3.56% 34 1026 3.87%
19 7 214 3.58% 6 181 3.50% 6 184 3.56% 35 1051 3.97%
20 8 246 4.12% 6 191 3.69% 6 192 3.71% 33 994 3.75%
21 8 242 4.05% 6 207 4.00% 6 206 3.98% 38 1149 4.33%
22 10 303 5.07% 8 269 5.20% 8 247 4.78% 52 1565 5.90%
23 8 250 4.18% 7 218 4.22% 7 213 4.12% 37 1117 4.21%

Top 30 of 78 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4450 74.46% 24045 90.69% /cgi-bin/gbook.cgi
2 199 3.33% 1594 6.01% /
3 46 0.77% 94 0.36% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 20 0.33% 4 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/trackback/
5 17 0.28% 57 0.22% /history.htm
6 16 0.27% 3 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò
7 16 0.27% 144 0.54% /rotterdamch.fhl.net
8 15 0.25% 3 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/
9 14 0.23% 3 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
10 14 0.23% 3 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+íå+íàøëîñü+ôîðìû+äëÿ+îòïðàâêè
11 14 0.23% 3 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+嚙踝蕭嚙踝蕭矇+嚙踝蕭嚙踝蕭礙+嚙踝蕭疇+嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙衛�
12 13 0.22% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
13 11 0.18% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�å+������ü+����û+��ÿ+�������è
14 11 0.18% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
15 10 0.17% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭
16 10 0.17% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+no+post+sending+forms+are+found
17 9 0.15% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò
18 9 0.15% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
19 9 0.15% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+такой+топик+уже+Ñ ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚
20 9 0.15% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+не+нашлось+формы+для+отправки
21 9 0.15% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/register
22 8 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
23 8 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
24 8 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
25 8 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
26 8 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/+++++++++++++++++++++++++++++++++++
27 8 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+не+нашлось+формы+для+отправки
28 8 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+苤�匾�+苤��+苤��繞�繕+苤�苤�苤�匾菩-﹦€×菩﹦€�
29 8 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�耨+��嚙賡��蕭嚙�+嚙賡�嚙賡嚙�+餈⊿�嚙�+�蕭�蕭閮結�
30 7 0.12% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ç¿´ 縺齴闃� é •è¬½ï¿½ 儇 闅瀔飶膱

Top 10 of 78 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4450 74.46% 24045 90.69% /cgi-bin/gbook.cgi
2 199 3.33% 1594 6.01% /
3 16 0.27% 144 0.54% /rotterdamch.fhl.net
4 46 0.77% 94 0.36% /cgi-bin/rogbook.cgi
5 17 0.28% 57 0.22% /history.htm
6 20 0.33% 4 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/trackback/
7 16 0.27% 3 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò
8 15 0.25% 3 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/
9 14 0.23% 3 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
10 14 0.23% 3 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+íå+íàøëîñü+ôîðìû+äëÿ+îòïðàâêè

Top 10 of 69 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4450 74.46% 3921 90.49% /cgi-bin/gbook.cgi
2 199 3.33% 143 3.30% /
3 46 0.77% 30 0.69% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 20 0.33% 11 0.25% /cgi-bin/gbook.cgi/trackback/
5 10 0.17% 7 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+no+post+sending+forms+are+found
6 17 0.28% 7 0.16% /history.htm
7 15 0.25% 5 0.12% /cgi-bin/gbook.cgi/
8 9 0.15% 5 0.12% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò
9 5 0.08% 5 0.12% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
10 5 0.08% 5 0.12% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ����é ����ê ��å ���������ò

Top 10 of 69 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4450 74.46% 3915 90.42% /cgi-bin/gbook.cgi
2 199 3.33% 139 3.21% /
3 46 0.77% 29 0.67% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 20 0.33% 11 0.25% /cgi-bin/gbook.cgi/trackback/
5 17 0.28% 9 0.21% /history.htm
6 8 0.13% 7 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+не+нашлось+формы+для+отправки
7 8 0.13% 6 0.14% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
8 15 0.25% 5 0.12% /cgi-bin/gbook.cgi/
9 9 0.15% 5 0.12% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò
10 5 0.08% 5 0.12% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует

Top 30 of 884 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 123 2.06% 102 1.97% 641 2.42% 93 2.14% crawl34.bl.semrush.com
2 121 2.02% 101 1.95% 559 2.11% 92 2.12% crawl36.bl.semrush.com
3 120 2.01% 109 2.11% 624 2.35% 103 2.37% crawl30.bl.semrush.com
4 119 1.99% 100 1.93% 562 2.12% 91 2.10% crawl23.bl.semrush.com
5 119 1.99% 103 1.99% 646 2.44% 94 2.16% crawl6.bl.semrush.com
6 115 1.92% 103 1.99% 590 2.22% 99 2.28% crawl9.bl.semrush.com
7 110 1.84% 95 1.84% 556 2.10% 84 1.93% crawl27.bl.semrush.com
8 110 1.84% 93 1.80% 576 2.17% 83 1.91% crawl3.bl.semrush.com
9 110 1.84% 98 1.90% 594 2.24% 93 2.14% crawl32.bl.semrush.com
10 107 1.79% 100 1.93% 702 2.65% 90 2.07% crawl24.bl.semrush.com
11 106 1.77% 91 1.76% 533 2.01% 83 1.91% crawl2.bl.semrush.com
12 106 1.77% 91 1.76% 629 2.37% 85 1.96% crawl38.bl.semrush.com
13 106 1.77% 95 1.84% 685 2.58% 89 2.05% crawl39.bl.semrush.com
14 104 1.74% 104 2.01% 311 1.17% 50 1.15% static.130.120.40.188.clients.your-server.de
15 102 1.71% 87 1.68% 528 1.99% 82 1.89% crawl1.bl.semrush.com
16 98 1.64% 82 1.59% 541 2.04% 79 1.82% crawl31.bl.semrush.com
17 96 1.61% 80 1.55% 541 2.04% 76 1.75% crawl12.bl.semrush.com
18 96 1.61% 80 1.55% 526 1.98% 75 1.73% crawl29.bl.semrush.com
19 96 1.61% 79 1.53% 529 2.00% 74 1.70% crawl37.bl.semrush.com
20 96 1.61% 78 1.51% 576 2.17% 75 1.73% crawl4.bl.semrush.com
21 94 1.57% 83 1.61% 510 1.92% 79 1.82% crawl33.bl.semrush.com
22 94 1.57% 85 1.64% 444 1.68% 82 1.89% crawl8.bl.semrush.com
23 93 1.56% 79 1.53% 477 1.80% 74 1.70% crawl26.bl.semrush.com
24 92 1.54% 78 1.51% 493 1.86% 69 1.59% crawl28.bl.semrush.com
25 90 1.51% 78 1.51% 434 1.64% 73 1.68% crawl11.bl.semrush.com
26 90 1.51% 77 1.49% 452 1.71% 71 1.64% crawl14.bl.semrush.com
27 90 1.51% 79 1.53% 512 1.93% 73 1.68% crawl21.bl.semrush.com
28 90 1.51% 72 1.39% 433 1.63% 68 1.57% crawl35.bl.semrush.com
29 89 1.49% 70 1.35% 394 1.49% 67 1.54% crawl18.bl.semrush.com
30 89 1.49% 76 1.47% 409 1.54% 72 1.66% crawl5.bl.semrush.com

Top 10 of 884 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 107 1.79% 100 1.93% 702 2.65% 90 2.07% crawl24.bl.semrush.com
2 106 1.77% 95 1.84% 685 2.58% 89 2.05% crawl39.bl.semrush.com
3 119 1.99% 103 1.99% 646 2.44% 94 2.16% crawl6.bl.semrush.com
4 123 2.06% 102 1.97% 641 2.42% 93 2.14% crawl34.bl.semrush.com
5 106 1.77% 91 1.76% 629 2.37% 85 1.96% crawl38.bl.semrush.com
6 120 2.01% 109 2.11% 624 2.35% 103 2.37% crawl30.bl.semrush.com
7 110 1.84% 98 1.90% 594 2.24% 93 2.14% crawl32.bl.semrush.com
8 115 1.92% 103 1.99% 590 2.22% 99 2.28% crawl9.bl.semrush.com
9 110 1.84% 93 1.80% 576 2.17% 83 1.91% crawl3.bl.semrush.com
10 96 1.61% 78 1.51% 576 2.17% 75 1.73% crawl4.bl.semrush.com

Top 30 of 41 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4781 80.00% - (Direct Request)
2 818 13.69% http://rotterdamch.fhl.net/
3 224 3.75% http://rotterdamch.fhl.net/cgi-bin/gbook.cgi
4 10 0.17% https://www.google.com
5 9 0.15% http://jump.batcave.net/meloxicam/oxicams.html
6 9 0.15% http://kalau.20m.com/zolpidem/sleep-disorders.html
7 9 0.15% http://vincent.jaffier.free.fr/tamiflu/order-tamiflu-online-uk.html
8 9 0.15% http://www.angelfire.com/ok4/citizenship/fioricet/generic-fioricet-no-prescription.html
9 8 0.13% http://boval.agilityhoster.com/appetite-suppressant/dallas-appetite-suppressant.html
10 7 0.12% http://bueno.iwarp.com/misoprostol/clubfoot.html
11 7 0.12% http://www.angelfire.com/anime6/soulseen/tenuate/buy-tenuate-75mg.html
12 6 0.10% http://balcol.itgo.com/diflucan/index.html
13 6 0.10% http://desery.chez.com/adipex/
14 6 0.10% http://giro.tekcities.com/butalbital/butalbital-no-prescription.html
15 5 0.08% http://fruta.chez.com/lisinopril/lisinopril-htcz.html
16 5 0.08% http://rodich.chez.com/piroxicam/piroxicam-for-headaches.html
17 4 0.07% http://banant.chez.com/adipex/adipex-mexico.html
18 4 0.07% http://ledovka.szm.com/tadalafil/detroit-tadalafil.html
19 4 0.07% http://menaca.20m.com/percocet/pomona-percocet.html
20 4 0.07% http://pottey.20fr.com/norco/norco-10-325.html
21 4 0.07% http://tanke.chez.com/viagra/viagra-with-cialis-together.html
22 4 0.07% http://www.angelfire.com/scifi2/more/flexeril/flexeril-mexico.html
23 4 0.07% http://xtrailwebsite.free.fr/ephedra/ephedra-from-mexico.html
24 3 0.05% http://rotterdamch.fhl.net/forum.php
25 3 0.05% http://rotterdamch.fhl.net/index.php
26 3 0.05% http://selice.20m.com/lotrel/buy-lotrel-pills-online.html
27 2 0.03% http://baidu.com/
28 2 0.03% http://elmontahpm.webz.cz/rohypnol/where-to-buy-rohypnol.html
29 2 0.03% http://lrm0.free.fr/cytotec/abortion-cytotec-drug.html
30 2 0.03% http://toto-shot.com

Top 15 of 204 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2545 42.59% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 1239 20.73% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 423 7.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 166 2.78% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 118 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 41 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 39 0.65% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
8 35 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 33 0.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
10 33 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 30 0.50% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36
12 21 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
13 20 0.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
14 20 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
15 20 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for November 2020

Top 12 of 12 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4547 76.09% 3857 74.60% 21986 82.93% Commercial (com)
2 1098 18.37% 1020 19.73% 3351 12.64% Unresolved/Unknown
3 206 3.45% 205 3.97% 652 2.46% Germany
4 49 0.82% 27 0.52% 188 0.71% Network (net)
5 20 0.33% 20 0.39% 62 0.23% Address Routing (arpa)
6 14 0.23% 11 0.21% 83 0.31% Belgium
7 11 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
8 9 0.15% 9 0.17% 81 0.31% Non-Profit (org)
9 9 0.15% 9 0.17% 60 0.22% European Union
10 7 0.12% 7 0.14% 20 0.08% United States
11 5 0.08% 5 0.10% 20 0.08% Russian Federation
12 1 0.02% 1 0.02% 9 0.03% Iran


Generated by Webalizer Version 2.23