Usage Statistics for rotterdamch.fhl.net

Summary Period: October 2020
Generated 01-Nov-2020 11:42 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 5336
Total Files 4546
Total Pages 4586
Total Visits 2276
Total KBytes 23761
Total Unique Sites 585
Total Unique URLs 78
Total Unique Referrers 35
Total Unique User Agents 174
. Avg Max
Hits per Hour 7 88
Hits per Day 172 355
Files per Day 146 323
Pages per Day 147 326
Sites per Day 18 62
Visits per Day 73 143
KBytes per Day 766 1745
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.19% 4546
Code 206 - Partial Content 0.02% 1
Code 304 - Not Modified 0.45% 24
Code 403 - Forbidden 0.22% 12
Code 404 - Not Found 14.11% 753

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 170 3.19% 141 3.10% 147 3.21% 54 2.37% 33 5.64% 714 3.01%
2 177 3.32% 150 3.30% 150 3.27% 70 3.08% 35 5.98% 807 3.40%
3 186 3.49% 152 3.34% 153 3.34% 75 3.30% 46 7.86% 796 3.35%
4 187 3.50% 163 3.59% 163 3.55% 67 2.94% 33 5.64% 869 3.66%
5 205 3.84% 176 3.87% 160 3.49% 77 3.38% 36 6.15% 1048 4.41%
6 103 1.93% 80 1.76% 75 1.64% 48 2.11% 44 7.52% 467 1.96%
7 34 0.64% 27 0.59% 29 0.63% 24 1.05% 26 4.44% 110 0.46%
8 37 0.69% 30 0.66% 34 0.74% 29 1.27% 29 4.96% 142 0.60%
9 48 0.90% 21 0.46% 44 0.96% 22 0.97% 23 3.93% 48 0.20%
10 28 0.52% 24 0.53% 25 0.55% 24 1.05% 26 4.44% 74 0.31%
11 34 0.64% 26 0.57% 29 0.63% 24 1.05% 26 4.44% 86 0.36%
12 38 0.71% 30 0.66% 26 0.57% 19 0.83% 29 4.96% 174 0.73%
13 201 3.77% 178 3.92% 178 3.88% 86 3.78% 54 9.23% 905 3.81%
14 333 6.24% 302 6.64% 296 6.45% 122 5.36% 55 9.40% 1745 7.34%
15 355 6.65% 323 7.11% 326 7.11% 109 4.79% 42 7.18% 1737 7.31%
16 329 6.17% 296 6.51% 297 6.48% 143 6.28% 62 10.60% 1714 7.21%
17 194 3.64% 170 3.74% 171 3.73% 76 3.34% 32 5.47% 905 3.81%
18 301 5.64% 267 5.87% 272 5.93% 96 4.22% 41 7.01% 1441 6.06%
19 252 4.72% 203 4.47% 207 4.51% 117 5.14% 56 9.57% 1071 4.51%
20 222 4.16% 198 4.36% 198 4.32% 98 4.31% 44 7.52% 1029 4.33%
21 166 3.11% 139 3.06% 140 3.05% 83 3.65% 39 6.67% 760 3.20%
22 178 3.34% 152 3.34% 153 3.34% 90 3.95% 45 7.69% 719 3.02%
23 188 3.52% 151 3.32% 157 3.42% 92 4.04% 55 9.40% 789 3.32%
24 118 2.21% 90 1.98% 91 1.98% 60 2.64% 45 7.69% 516 2.17%
25 130 2.44% 101 2.22% 93 2.03% 59 2.59% 41 7.01% 522 2.20%
26 109 2.04% 82 1.80% 88 1.92% 63 2.77% 45 7.69% 405 1.71%
27 156 2.92% 130 2.86% 130 2.83% 64 2.81% 29 4.96% 650 2.73%
28 158 2.96% 132 2.90% 135 2.94% 91 4.00% 45 7.69% 731 3.08%
29 233 4.37% 200 4.40% 203 4.43% 84 3.69% 44 7.52% 887 3.73%
30 213 3.99% 186 4.09% 190 4.14% 111 4.88% 58 9.91% 928 3.91%
31 253 4.74% 226 4.97% 226 4.93% 108 4.75% 50 8.55% 973 4.10%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 204 3.82% 5 172 3.78% 5 174 3.79% 29 903 3.80%
1 5 176 3.30% 4 150 3.30% 4 152 3.31% 28 862 3.63%
2 7 220 4.12% 5 184 4.05% 6 189 4.12% 35 1089 4.58%
3 7 231 4.33% 6 200 4.40% 6 204 4.45% 35 1092 4.60%
4 6 201 3.77% 5 172 3.78% 5 175 3.82% 26 811 3.41%
5 6 207 3.88% 5 174 3.83% 5 177 3.86% 31 948 3.99%
6 9 279 5.23% 7 224 4.93% 8 249 5.43% 33 1026 4.32%
7 8 277 5.19% 7 245 5.39% 7 240 5.23% 36 1113 4.68%
8 6 193 3.62% 5 161 3.54% 5 162 3.53% 25 771 3.24%
9 6 194 3.64% 5 167 3.67% 5 170 3.71% 31 953 4.01%
10 7 233 4.37% 5 172 3.78% 5 183 3.99% 28 883 3.72%
11 7 234 4.39% 6 198 4.36% 6 204 4.45% 33 1016 4.28%
12 5 176 3.30% 4 152 3.34% 4 152 3.31% 23 724 3.05%
13 6 212 3.97% 5 184 4.05% 5 184 4.01% 31 956 4.02%
14 7 225 4.22% 6 196 4.31% 5 181 3.95% 34 1048 4.41%
15 8 267 5.00% 7 228 5.02% 7 235 5.12% 36 1130 4.75%
16 6 199 3.73% 5 172 3.78% 5 173 3.77% 27 836 3.52%
17 7 219 4.10% 6 197 4.33% 6 195 4.25% 35 1079 4.54%
18 7 227 4.25% 6 198 4.36% 6 204 4.45% 34 1062 4.47%
19 7 234 4.39% 6 199 4.38% 6 201 4.38% 35 1078 4.54%
20 6 189 3.54% 5 159 3.50% 5 156 3.40% 29 896 3.77%
21 6 199 3.73% 5 175 3.85% 5 175 3.82% 31 967 4.07%
22 7 235 4.40% 6 198 4.36% 5 182 3.97% 37 1133 4.77%
23 9 305 5.72% 8 269 5.92% 8 269 5.87% 45 1385 5.83%

Top 30 of 78 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3934 73.73% 21712 91.37% /cgi-bin/gbook.cgi
2 143 2.68% 1071 4.51% /
3 46 0.86% 99 0.41% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 27 0.51% 5 0.02% /cgi-bin/gbook.cgi/trackback/
5 13 0.24% 117 0.49% /rotterdamch.fhl.net
6 12 0.22% 41 0.17% /history.htm
7 9 0.17% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/
8 9 0.17% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
9 9 0.17% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+íå+íàøëîñü+ôîðìû+äëÿ+îòïðàâêè
10 8 0.15% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò
11 8 0.15% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+++++
12 8 0.15% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+苤�匾�+苤��+苤��繞�繕+苤�苤�苤�匾菩-﹦€×菩﹦€�
13 8 0.15% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/join.php
14 8 0.15% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/register
15 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
16 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
17 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
18 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
19 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
20 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
21 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò
22 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+嚙踝蕭嚙踝蕭矇+嚙踝蕭嚙踝蕭礙+嚙踝蕭疇+嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙衛�
23 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�å+������ü+����û+��ÿ+�������è
24 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
25 6 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result:
26 6 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ç¿´ 縺齴闃� é •è¬½ï¿½ 儇 闅瀔飶膱
27 6 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: íå íàøëîñü ôîðìû äëÿ îòïðàâêè
28 6 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
29 6 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
30 6 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует

Top 10 of 78 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3934 73.73% 21712 91.37% /cgi-bin/gbook.cgi
2 143 2.68% 1071 4.51% /
3 13 0.24% 117 0.49% /rotterdamch.fhl.net
4 46 0.86% 99 0.41% /cgi-bin/rogbook.cgi
5 12 0.22% 41 0.17% /history.htm
6 27 0.51% 5 0.02% /cgi-bin/gbook.cgi/trackback/
7 9 0.17% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/
8 9 0.17% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
9 9 0.17% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+íå+íàøëîñü+ôîðìû+äëÿ+îòïðàâêè
10 8 0.15% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò

Top 10 of 64 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3934 73.73% 1926 85.60% /cgi-bin/gbook.cgi
2 143 2.68% 127 5.64% /
3 46 0.86% 20 0.89% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 27 0.51% 19 0.84% /cgi-bin/gbook.cgi/trackback/
5 12 0.22% 6 0.27% /history.htm
6 6 0.11% 5 0.22% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: íå íàøëîñü ôîðìû äëÿ îòïðàâêè
7 7 0.13% 5 0.22% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
8 6 0.11% 5 0.22% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
9 7 0.13% 5 0.22% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
10 6 0.11% 5 0.22% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è

Top 10 of 68 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3934 73.73% 1920 85.56% /cgi-bin/gbook.cgi
2 143 2.68% 122 5.44% /
3 27 0.51% 20 0.89% /cgi-bin/gbook.cgi/trackback/
4 46 0.86% 20 0.89% /cgi-bin/rogbook.cgi
5 12 0.22% 7 0.31% /history.htm
6 7 0.13% 6 0.27% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
7 7 0.13% 5 0.22% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
8 6 0.11% 5 0.22% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
9 8 0.15% 5 0.22% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+++++
10 6 0.11% 4 0.18% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: íå íàøëîñü ôîðìû äëÿ îòïðàâêè

Top 30 of 585 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2384 44.68% 2068 45.49% 12466 52.46% 326 14.32% bot.semrush.com
2 148 2.77% 148 3.26% 443 1.87% 71 3.12% static.130.120.40.188.clients.your-server.de
3 103 1.93% 88 1.94% 599 2.52% 77 3.38% 185.191.171.39
4 100 1.87% 89 1.96% 531 2.24% 84 3.69% 185.191.171.26
5 100 1.87% 94 2.07% 629 2.65% 83 3.65% 185.191.171.37
6 99 1.86% 91 2.00% 577 2.43% 76 3.34% 185.191.171.34
7 94 1.76% 71 1.56% 382 1.61% 63 2.77% 185.191.171.44
8 94 1.76% 94 2.07% 281 1.18% 45 1.98% static.23.113.40.188.clients.your-server.de
9 92 1.72% 76 1.67% 455 1.92% 72 3.16% 185.191.171.38
10 90 1.69% 80 1.76% 460 1.94% 71 3.12% 185.191.171.36
11 89 1.67% 78 1.72% 450 1.89% 75 3.30% 185.191.171.35
12 85 1.59% 68 1.50% 337 1.42% 64 2.81% 185.191.171.33
13 84 1.57% 73 1.61% 403 1.70% 67 2.94% 185.191.171.40
14 83 1.56% 74 1.63% 435 1.83% 70 3.08% 185.191.171.42
15 82 1.54% 72 1.58% 436 1.83% 67 2.94% 185.191.171.43
16 76 1.42% 61 1.34% 384 1.61% 57 2.50% 185.191.171.41
17 64 1.20% 64 1.41% 166 0.70% 34 1.49% ip-54-36-149-92.a.ahrefs.com
18 61 1.14% 54 1.19% 327 1.38% 48 2.11% 185.191.171.45
19 59 1.11% 59 1.30% 121 0.51% 20 0.88% boxermath.com
20 59 1.11% 58 1.28% 161 0.68% 26 1.14% ip-54-36-148-48.a.ahrefs.com
21 40 0.75% 39 0.86% 28 0.12% 1 0.04% 5.188.84.32
22 40 0.75% 39 0.86% 28 0.12% 1 0.04% 5.188.84.7
23 35 0.66% 27 0.59% 49 0.21% 3 0.13% 1.2.202.35.bc.googleusercontent.com
24 30 0.56% 0 0.00% 1 0.01% 3 0.13% 39.103.142.195
25 21 0.39% 21 0.46% 48 0.20% 13 0.57% no-reverse-dns-configured.com
26 20 0.37% 0 0.00% 1 0.00% 5 0.22% 39.101.170.97
27 20 0.37% 1 0.02% 18 0.08% 1 0.04% ec2-18-181-197-159.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
28 19 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.53% host-89-32-227-230.itsec.md
29 16 0.30% 16 0.35% 45 0.19% 7 0.31% 5.188.84.59
30 15 0.28% 12 0.26% 94 0.39% 1 0.04% ip-213-127-92-87.ip.prioritytelecom.net

Top 10 of 585 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2384 44.68% 2068 45.49% 12466 52.46% 326 14.32% bot.semrush.com
2 100 1.87% 94 2.07% 629 2.65% 83 3.65% 185.191.171.37
3 103 1.93% 88 1.94% 599 2.52% 77 3.38% 185.191.171.39
4 99 1.86% 91 2.00% 577 2.43% 76 3.34% 185.191.171.34
5 100 1.87% 89 1.96% 531 2.24% 84 3.69% 185.191.171.26
6 90 1.69% 80 1.76% 460 1.94% 71 3.12% 185.191.171.36
7 92 1.72% 76 1.67% 455 1.92% 72 3.16% 185.191.171.38
8 89 1.67% 78 1.72% 450 1.89% 75 3.30% 185.191.171.35
9 148 2.77% 148 3.26% 443 1.87% 71 3.12% static.130.120.40.188.clients.your-server.de
10 82 1.54% 72 1.58% 436 1.83% 67 2.94% 185.191.171.43

Top 30 of 35 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4769 89.37% - (Direct Request)
2 308 5.77% http://rotterdamch.fhl.net/cgi-bin/gbook.cgi
3 124 2.32% http://rotterdamch.fhl.net/
4 11 0.21% http://www.toto-shot.com
5 10 0.19% http://mvdrbubenik.wz.cz/oxycodone/oxycodone-5mg.html
6 10 0.19% http://parksforcouncil.20fr.com/dovonex/is-it-safe.html
7 9 0.17% http://murio.iwarp.com/arthrotec/arthrotec-for-bursitis.html
8 8 0.15% http://petricek.webz.cz/sibutramine/health-insurance.html
9 8 0.15% http://rotterdamch.fhl.net/history.htm
10 7 0.13% http://chupin.fabpage.com/pain-killers/pain-killers-pricing.html
11 7 0.13% http://voyer1.webz.cz/ephedra/pleurisy.html
12 6 0.11% http://bidon.szm.com/nexium/
13 6 0.11% http://manin.snn.gr/tramadol/
14 6 0.11% http://wolrow.agilityhoster.com/trastuzumab/pertuzumab-and-trastuzumab.html
15 6 0.11% http://www.angelfire.com/al2/aavante/tramadol/tramadol-new-jersey.html
16 4 0.07% http://banant.chez.com/percodan/buy-percodan-in-malaysia.html
17 4 0.07% http://rotterdamch.fhl.net/js/common.js
18 4 0.07% http://www.angelfire.com/ab/earthstrategy/verapamil/buy-drugs-online.html
19 4 0.07% http://www.toto-shot.com/
20 3 0.06% http://huesco.chez.com/dianabol/best-dianabol.html
21 3 0.06% http://www.angelfire.com/hero/zipline316/amaryl/amaryl-side-effects.html
22 3 0.06% https://www.google.com/
23 2 0.04% http://berum.0pi.com/acyclovir/acyclovir-400-mg-tablets.html
24 2 0.04% http://offgridsolars.weebly.com/
25 2 0.04% http://sturmy.chez.com/dovonex/dovonex-and-sun-exposure.html
26 1 0.02% http://rotterdamch.fhl.net/e/admin/index.php
27 1 0.02% http://rotterdamch.fhl.net/include/calendar/calendar-cn.js
28 1 0.02% http://rotterdamch.fhl.net/js/comm.js
29 1 0.02% http://rotterdamch.fhl.net/public/js/wind.js
30 1 0.02% http://toto-shot.com

Top 15 of 174 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3622 67.88% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 404 7.57% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
3 200 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 80 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 59 1.11% Mozilla/4.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.70 Safari/537.17
6 49 0.92% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
7 43 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
8 35 0.66% ltx71 - (http://ltx71.com/)
9 33 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 26 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
11 22 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 22 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 21 0.39% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36
14 20 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
15 20 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36

Usage by Country for October 2020

Top 12 of 12 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3361 62.99% 2903 63.86% 15245 64.16% Commercial (com)
2 1601 30.00% 1303 28.66% 7059 29.71% Unresolved/Unknown
3 250 4.69% 250 5.50% 773 3.25% Germany
4 70 1.31% 63 1.39% 491 2.07% Network (net)
5 19 0.36% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
6 13 0.24% 10 0.22% 81 0.34% Netherlands
7 8 0.15% 7 0.15% 76 0.32% Belgium
8 6 0.11% 4 0.09% 11 0.05% European Union
9 5 0.09% 5 0.11% 14 0.06% China
10 1 0.02% 1 0.02% 3 0.01% India
11 1 0.02% 1 0.02% 9 0.04% Korea, Republic of
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23