Usage Statistics for rotterdamch.fhl.net

Summary Period: September 2020
Generated 01-Oct-2020 07:03 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2020
Total Hits 6367
Total Files 5362
Total Pages 5491
Total Visits 2122
Total KBytes 29886
Total Unique Sites 531
Total Unique URLs 78
Total Unique Referrers 36
Total Unique User Agents 121
. Avg Max
Hits per Hour 8 70
Hits per Day 212 367
Files per Day 178 325
Pages per Day 183 333
Sites per Day 17 88
Visits per Day 70 165
KBytes per Day 996 1470
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.22% 5362
Code 304 - Not Modified 0.42% 27
Code 403 - Forbidden 0.61% 39
Code 404 - Not Found 14.75% 939

Daily usage for September 2020

Daily Statistics for September 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 153 2.40% 120 2.24% 131 2.39% 99 4.67% 37 6.97% 857 2.87%
2 156 2.45% 128 2.39% 117 2.13% 89 4.19% 50 9.42% 861 2.88%
3 158 2.48% 127 2.37% 122 2.22% 105 4.95% 48 9.04% 915 3.06%
4 169 2.65% 140 2.61% 138 2.51% 120 5.66% 64 12.05% 828 2.77%
5 203 3.19% 175 3.26% 170 3.10% 156 7.35% 88 16.57% 1026 3.43%
6 221 3.47% 188 3.51% 196 3.57% 165 7.78% 68 12.81% 1116 3.73%
7 213 3.35% 180 3.36% 185 3.37% 149 7.02% 58 10.92% 985 3.30%
8 240 3.77% 210 3.92% 210 3.82% 59 2.78% 41 7.72% 1149 3.84%
9 212 3.33% 185 3.45% 186 3.39% 56 2.64% 31 5.84% 1019 3.41%
10 166 2.61% 144 2.69% 143 2.60% 42 1.98% 28 5.27% 765 2.56%
11 250 3.93% 220 4.10% 212 3.86% 63 2.97% 31 5.84% 1077 3.60%
12 242 3.80% 213 3.97% 204 3.72% 61 2.87% 40 7.53% 1159 3.88%
13 228 3.58% 196 3.66% 196 3.57% 55 2.59% 32 6.03% 970 3.25%
14 246 3.86% 212 3.95% 213 3.88% 62 2.92% 38 7.16% 1098 3.67%
15 275 4.32% 248 4.63% 241 4.39% 66 3.11% 34 6.40% 1238 4.14%
16 262 4.11% 231 4.31% 232 4.23% 59 2.78% 36 6.78% 1151 3.85%
17 367 5.76% 325 6.06% 333 6.06% 72 3.39% 40 7.53% 1470 4.92%
18 284 4.46% 246 4.59% 252 4.59% 64 3.02% 43 8.10% 1157 3.87%
19 229 3.60% 201 3.75% 202 3.68% 54 2.54% 30 5.65% 1092 3.65%
20 179 2.81% 153 2.85% 154 2.80% 62 2.92% 28 5.27% 978 3.27%
21 187 2.94% 160 2.98% 162 2.95% 51 2.40% 22 4.14% 944 3.16%
22 170 2.67% 145 2.70% 145 2.64% 39 1.84% 27 5.08% 1026 3.43%
23 169 2.65% 142 2.65% 142 2.59% 38 1.79% 20 3.77% 911 3.05%
24 180 2.83% 152 2.83% 154 2.80% 38 1.79% 20 3.77% 880 2.94%
25 205 3.22% 147 2.74% 182 3.31% 53 2.50% 23 4.33% 916 3.06%
26 235 3.69% 209 3.90% 204 3.72% 49 2.31% 35 6.59% 1153 3.86%
27 225 3.53% 145 2.70% 201 3.66% 56 2.64% 25 4.71% 834 2.79%
28 150 2.36% 126 2.35% 128 2.33% 48 2.26% 25 4.71% 617 2.06%
29 220 3.46% 142 2.65% 193 3.51% 47 2.21% 33 6.21% 891 2.98%
30 173 2.72% 152 2.83% 143 2.60% 59 2.78% 36 6.78% 803 2.69%

Hourly usage for September 2020

Hourly Statistics for September 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 227 3.57% 6 196 3.66% 6 187 3.41% 41 1227 4.11%
1 8 250 3.93% 7 212 3.95% 6 207 3.77% 38 1145 3.83%
2 7 228 3.58% 6 197 3.67% 6 196 3.57% 32 968 3.24%
3 11 344 5.40% 8 249 4.64% 10 303 5.52% 47 1396 4.67%
4 7 219 3.44% 6 188 3.51% 6 189 3.44% 40 1191 3.99%
5 9 271 4.26% 7 237 4.42% 7 235 4.28% 42 1261 4.22%
6 11 339 5.32% 8 241 4.49% 10 306 5.57% 38 1146 3.83%
7 7 218 3.42% 6 182 3.39% 6 182 3.31% 36 1066 3.57%
8 8 251 3.94% 7 221 4.12% 7 222 4.04% 37 1121 3.75%
9 9 270 4.24% 7 231 4.31% 7 231 4.21% 43 1281 4.29%
10 8 264 4.15% 7 237 4.42% 7 228 4.15% 45 1359 4.55%
11 7 222 3.49% 6 191 3.56% 6 191 3.48% 38 1147 3.84%
12 8 266 4.18% 7 224 4.18% 6 201 3.66% 47 1397 4.68%
13 8 247 3.88% 7 211 3.94% 6 204 3.72% 40 1199 4.01%
14 8 248 3.90% 7 214 3.99% 7 214 3.90% 39 1181 3.95%
15 11 349 5.48% 10 304 5.67% 10 315 5.74% 60 1809 6.05%
16 9 299 4.70% 8 258 4.81% 8 266 4.84% 51 1531 5.12%
17 8 261 4.10% 7 235 4.38% 7 236 4.30% 43 1294 4.33%
18 9 275 4.32% 7 223 4.16% 7 232 4.23% 39 1161 3.88%
19 9 282 4.43% 8 240 4.48% 8 243 4.43% 46 1371 4.59%
20 8 265 4.16% 7 234 4.36% 7 235 4.28% 38 1152 3.85%
21 7 238 3.74% 6 205 3.82% 6 209 3.81% 38 1147 3.84%
22 9 290 4.55% 7 221 4.12% 8 250 4.55% 41 1215 4.07%
23 8 244 3.83% 7 211 3.94% 6 209 3.81% 37 1121 3.75%

Top 30 of 78 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4693 73.71% 27204 91.03% /cgi-bin/gbook.cgi
2 183 2.87% 1404 4.70% /
3 49 0.77% 122 0.41% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 24 0.38% 216 0.72% /rotterdamch.fhl.net
5 13 0.20% 41 0.14% /history.htm
6 11 0.17% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/+++++++++++++++++++++++++++++++++++
7 10 0.16% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/
8 9 0.14% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈���穢 郈��郈��郈��郈���� 郈��郈���� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈����
9 9 0.14% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
10 9 0.14% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+no+post+sending+forms+are+found
11 9 0.14% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò
12 8 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
13 8 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
14 7 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
15 7 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
16 7 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��
17 7 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭
18 7 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+такой+топик+уже+Ñ ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚
19 7 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+íå+íàøëîñü+ôîðìû+äëÿ+îòïðàâêè
20 7 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+嚙踝蕭嚙踝蕭矇+嚙踝蕭嚙踝蕭礙+嚙踝蕭疇+嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙衛�
21 7 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�å+������ü+����û+��ÿ+�������è
22 7 0.11% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/join.php
23 6 0.09% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: íå íàøëîñü ôîðìû äëÿ îòïðàâêè
24 6 0.09% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
25 6 0.09% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ����é ����ê ��å ���������ò
26 6 0.09% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
27 6 0.09% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��
28 6 0.09% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result:
29 6 0.09% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ���繕 ���簞苤�疣鉼--� 苤�-﹦€� ���罈苤� ��苤�-匾�
30 6 0.09% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+не+нашлось+формы+для+отправки

Top 10 of 78 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4693 73.71% 27204 91.03% /cgi-bin/gbook.cgi
2 183 2.87% 1404 4.70% /
3 24 0.38% 216 0.72% /rotterdamch.fhl.net
4 49 0.77% 122 0.41% /cgi-bin/rogbook.cgi
5 13 0.20% 41 0.14% /history.htm
6 11 0.17% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/+++++++++++++++++++++++++++++++++++
7 10 0.16% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/
8 9 0.14% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈���穢 郈��郈��郈��郈���� 郈��郈���� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈����
9 9 0.14% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
10 9 0.14% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+no+post+sending+forms+are+found

Top 10 of 67 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4693 73.71% 1789 84.79% /cgi-bin/gbook.cgi
2 183 2.87% 132 6.26% /
3 49 0.77% 21 1.00% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 13 0.20% 9 0.43% /history.htm
5 11 0.17% 7 0.33% /cgi-bin/gbook.cgi/+++++++++++++++++++++++++++++++++++
6 10 0.16% 5 0.24% /cgi-bin/gbook.cgi/
7 6 0.09% 5 0.24% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ����é ����ê ��å ���������ò
8 9 0.14% 5 0.24% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+no+post+sending+forms+are+found
9 7 0.11% 5 0.24% /cgi-bin/gbook.cgi/join.php
10 6 0.09% 4 0.19% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: íå íàøëîñü ôîðìû äëÿ îòïðàâêè

Top 10 of 66 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4693 73.71% 1780 84.60% /cgi-bin/gbook.cgi
2 183 2.87% 135 6.42% /
3 49 0.77% 25 1.19% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 13 0.20% 9 0.43% /history.htm
5 11 0.17% 7 0.33% /cgi-bin/gbook.cgi/+++++++++++++++++++++++++++++++++++
6 9 0.14% 6 0.29% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈���穢 郈��郈��郈��郈���� 郈��郈���� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈����
7 6 0.09% 5 0.24% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ����é ����ê ��å ���������ò
8 9 0.14% 5 0.24% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
9 6 0.09% 5 0.24% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+не+нашлось+формы+для+отправки
10 5 0.08% 5 0.24% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+Р Р…Р Вµ+нашлось+РЎвЂћР С•РЎР‚Р С РЎвЂ№+для+отправки

Top 30 of 531 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3140 49.32% 2742 51.14% 16206 54.23% 238 11.22% bot.semrush.com
2 267 4.19% 267 4.98% 1102 3.69% 100 4.71% 5.188.210.79
3 142 2.23% 121 2.26% 796 2.66% 109 5.14% 185.191.171.34
4 137 2.15% 125 2.33% 756 2.53% 117 5.51% 185.191.171.35
5 129 2.03% 107 2.00% 536 1.79% 98 4.62% 185.191.171.33
6 112 1.76% 4 0.07% 47 0.16% 2 0.09% 91-237-123-44.pool.hlink.dp.ua
7 95 1.49% 75 1.40% 418 1.40% 67 3.16% 185.191.171.26
8 63 0.99% 62 1.16% 214 0.72% 1 0.05% static.254.108.9.5.clients.your-server.de
9 54 0.85% 54 1.01% 146 0.49% 19 0.90% 5.188.84.59
10 53 0.83% 50 0.93% 128 0.43% 4 0.19% 5.188.211.13
11 43 0.68% 41 0.76% 96 0.32% 4 0.19% 5.188.211.14
12 43 0.68% 35 0.65% 232 0.78% 33 1.56% crawl18.bl.semrush.com
13 37 0.58% 31 0.58% 234 0.78% 26 1.23% crawl14.bl.semrush.com
14 35 0.55% 24 0.45% 172 0.58% 23 1.08% crawl19.bl.semrush.com
15 33 0.52% 30 0.56% 116 0.39% 3 0.14% 5.188.211.21
16 33 0.52% 31 0.58% 187 0.63% 30 1.41% crawl23.bl.semrush.com
17 33 0.52% 27 0.50% 196 0.65% 26 1.23% crawl32.bl.semrush.com
18 33 0.52% 28 0.52% 197 0.66% 26 1.23% crawl6.bl.semrush.com
19 32 0.50% 29 0.54% 125 0.42% 2 0.09% 5.188.211.22
20 32 0.50% 26 0.48% 160 0.53% 24 1.13% crawl24.bl.semrush.com
21 32 0.50% 28 0.52% 225 0.75% 26 1.23% crawl8.bl.semrush.com
22 31 0.49% 29 0.54% 124 0.41% 26 1.23% 185.191.171.36
23 31 0.49% 30 0.56% 60 0.20% 2 0.09% 5.188.211.35
24 31 0.49% 2 0.04% 24 0.08% 2 0.09% 73.157.198.104.bc.googleusercontent.com
25 31 0.49% 29 0.54% 159 0.53% 27 1.27% crawl26.bl.semrush.com
26 31 0.49% 25 0.47% 161 0.54% 22 1.04% crawl4.bl.semrush.com
27 30 0.47% 27 0.50% 166 0.55% 24 1.13% crawl13.bl.semrush.com
28 30 0.47% 22 0.41% 166 0.55% 20 0.94% crawl25.bl.semrush.com
29 30 0.47% 24 0.45% 153 0.51% 22 1.04% crawl31.bl.semrush.com
30 30 0.47% 25 0.47% 169 0.57% 25 1.18% crawl33.bl.semrush.com

Top 10 of 531 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3140 49.32% 2742 51.14% 16206 54.23% 238 11.22% bot.semrush.com
2 267 4.19% 267 4.98% 1102 3.69% 100 4.71% 5.188.210.79
3 142 2.23% 121 2.26% 796 2.66% 109 5.14% 185.191.171.34
4 137 2.15% 125 2.33% 756 2.53% 117 5.51% 185.191.171.35
5 129 2.03% 107 2.00% 536 1.79% 98 4.62% 185.191.171.33
6 95 1.49% 75 1.40% 418 1.40% 67 3.16% 185.191.171.26
7 37 0.58% 31 0.58% 234 0.78% 26 1.23% crawl14.bl.semrush.com
8 43 0.68% 35 0.65% 232 0.78% 33 1.56% crawl18.bl.semrush.com
9 32 0.50% 28 0.52% 225 0.75% 26 1.23% crawl8.bl.semrush.com
10 63 0.99% 62 1.16% 214 0.72% 1 0.05% static.254.108.9.5.clients.your-server.de

Top 30 of 36 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5757 90.42% - (Direct Request)
2 383 6.02% http://rotterdamch.fhl.net/cgi-bin/gbook.cgi
3 87 1.37% http://rotterdamch.fhl.net/
4 10 0.16% http://dalt.chez.com/temazepam/hamden-temazepam.html
5 9 0.14% http://www.angelfire.com/dragon2/taekwondo/nystatin/bridgeport-nystatin.html
6 8 0.13% http://ifcpnice.free.fr/methadone/dolophine-hydrochloride.html
7 8 0.13% http://violetes.freeservers.com/mexitil/warren-mexitil.html
8 8 0.13% http://www.angelfire.com/un/reumatologia/tussionex/buy-tussionex-canada.html
9 8 0.13% http://xtrailwebsite.free.fr/ephedra/ephedra-from-mexico.html
10 7 0.11% http://ansa.szm.com/synthroid/synthroid-and-weight-loss.html
11 6 0.09% http://abial.getenjoyment.net/modafinil/modafinil-testing-kits.html
12 6 0.09% http://zlatyretrivr.borec.cz/hydroxycut/hydroxycut-to-pass-drug-test.html
13 5 0.08% http://cardew.2itb.com/lortab/
14 5 0.08% http://sarrot.biz.tc/ritalin/riverside-ritalin.html
15 5 0.08% http://www.angelfire.com/nm2/angelrieder/ofloxacin/ofloxacin-ornidazole.html
16 4 0.06% http://josefnovak.kvalitne.cz/didrex/buy-didrex-mexico.html
17 4 0.06% http://rotterdamch.fhl.net/history.htm
18 4 0.06% http://taborsko.xf.cz/amphetamine/d-amphetamine-salt-combo.html
19 4 0.06% http://vincent.jaffier.free.fr/percodan/percodan-prescription.html
20 4 0.06% http://www.angelfire.com/on3/profpeter/clobetasol/
21 4 0.06% http://www.angelfire.com/pop/WESTLIFE/depakote/depakote-withdrawal.html
22 4 0.06% http://www.bronke.20m.com/oxycodone/oxycodone-30.html
23 3 0.05% http://delirious.wz.cz/percocet/generic-percocet.html
24 3 0.05% http://tridakadan.wz.cz/tamiflu/brownsville-tamiflu.html
25 3 0.05% http://wattyn.agilityhoster.com/flagyl/flagyl-help.html
26 3 0.05% https://www.google.com/
27 2 0.03% http://coutay.00it.com/pain-killer/buy-pain-killer-online-uk.html
28 2 0.03% http://decks.free.fr/clobetasol/reno-clobetasol.html
29 2 0.03% http://rotterdamch.fhl.net
30 2 0.03% http://rotterdamch.fhl.net/js/common.js

Top 15 of 121 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4504 70.74% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 379 5.95% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
3 279 4.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 112 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/71.0.3542.0 Safari/537.36
5 78 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 67 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 43 0.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.93 Mobile S
8 32 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
9 32 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 30 0.47% (compatible;PetalBot;+http://aspiegel.com/petalbot)
11 30 0.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
12 28 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 27 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 26 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
15 25 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for September 2020

Top 17 of 17 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4712 74.01% 4031 75.18% 23249 77.79% Commercial (com)
2 1312 20.61% 1140 21.26% 5507 18.43% Unresolved/Unknown
3 114 1.79% 6 0.11% 65 0.22% Ukraine
4 76 1.19% 72 1.34% 243 0.81% Germany
5 67 1.05% 61 1.14% 454 1.52% Network (net)
6 24 0.38% 21 0.39% 125 0.42% European Union
7 23 0.36% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
8 11 0.17% 9 0.17% 77 0.26% Netherlands
9 11 0.17% 9 0.17% 77 0.26% Taiwan
10 4 0.06% 2 0.04% 18 0.06% China
11 4 0.06% 2 0.04% 6 0.02% India
12 3 0.05% 3 0.06% 27 0.09% Brazil
13 2 0.03% 2 0.04% 18 0.06% Russian Federation
14 1 0.02% 1 0.02% 9 0.03% Non-Profit (org)
15 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00% Poland
16 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00% Romania
17 1 0.02% 1 0.02% 9 0.03% United States


Generated by Webalizer Version 2.23