Usage Statistics for rotterdamch.fhl.net

Summary Period: August 2020
Generated 01-Sep-2020 05:48 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2020
Total Hits 7030
Total Files 6135
Total Pages 6152
Total Visits 4773
Total KBytes 27556
Total Unique Sites 477
Total Unique URLs 81
Total Unique Referrers 39
Total Unique User Agents 110
. Avg Max
Hits per Hour 9 47
Hits per Day 226 329
Files per Day 197 299
Pages per Day 198 302
Sites per Day 15 73
Visits per Day 153 233
KBytes per Day 889 1187
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.27% 6135
Code 304 - Not Modified 0.06% 4
Code 403 - Forbidden 0.24% 17
Code 404 - Not Found 12.43% 874

Daily usage for August 2020

Daily Statistics for August 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 285 4.05% 251 4.09% 252 4.10% 211 4.42% 68 14.26% 972 3.53%
2 311 4.42% 274 4.47% 264 4.29% 209 4.38% 48 10.06% 1076 3.91%
3 304 4.32% 275 4.48% 267 4.34% 227 4.76% 45 9.43% 1097 3.98%
4 299 4.25% 273 4.45% 273 4.44% 216 4.53% 45 9.43% 1054 3.83%
5 272 3.87% 238 3.88% 239 3.88% 202 4.23% 45 9.43% 913 3.31%
6 294 4.18% 258 4.21% 261 4.24% 214 4.48% 52 10.90% 1008 3.66%
7 311 4.42% 273 4.45% 279 4.54% 233 4.88% 51 10.69% 1052 3.82%
8 286 4.07% 257 4.19% 256 4.16% 205 4.29% 55 11.53% 962 3.49%
9 322 4.58% 295 4.81% 277 4.50% 211 4.42% 41 8.60% 1187 4.31%
10 317 4.51% 286 4.66% 289 4.70% 231 4.84% 44 9.22% 1071 3.89%
11 329 4.68% 299 4.87% 302 4.91% 205 4.29% 59 12.37% 1140 4.14%
12 163 2.32% 136 2.22% 141 2.29% 88 1.84% 63 13.21% 823 2.99%
13 216 3.07% 189 3.08% 193 3.14% 88 1.84% 54 11.32% 914 3.32%
14 182 2.59% 148 2.41% 156 2.54% 105 2.20% 60 12.58% 712 2.58%
15 124 1.76% 98 1.60% 100 1.63% 79 1.66% 43 9.01% 660 2.40%
16 123 1.75% 101 1.65% 101 1.64% 78 1.63% 42 8.81% 730 2.65%
17 104 1.48% 80 1.30% 79 1.28% 68 1.42% 44 9.22% 466 1.69%
18 138 1.96% 114 1.86% 114 1.85% 88 1.84% 50 10.48% 715 2.59%
19 153 2.18% 132 2.15% 130 2.11% 106 2.22% 45 9.43% 910 3.30%
20 177 2.52% 149 2.43% 142 2.31% 110 2.30% 50 10.48% 880 3.19%
21 126 1.79% 104 1.70% 105 1.71% 90 1.89% 39 8.18% 609 2.21%
22 180 2.56% 139 2.27% 158 2.57% 122 2.56% 38 7.97% 794 2.88%
23 192 2.73% 164 2.67% 165 2.68% 137 2.87% 43 9.01% 726 2.63%
24 262 3.73% 230 3.75% 223 3.62% 162 3.39% 46 9.64% 966 3.51%
25 298 4.24% 271 4.42% 272 4.42% 173 3.62% 50 10.48% 1069 3.88%
26 199 2.83% 171 2.79% 170 2.76% 150 3.14% 53 11.11% 719 2.61%
27 232 3.30% 207 3.37% 207 3.36% 171 3.58% 54 11.32% 869 3.16%
28 262 3.73% 237 3.86% 237 3.85% 192 4.02% 60 12.58% 979 3.55%
29 243 3.46% 207 3.37% 221 3.59% 169 3.54% 73 15.30% 1046 3.80%
30 194 2.76% 169 2.75% 169 2.75% 135 2.83% 51 10.69% 809 2.93%
31 132 1.88% 110 1.79% 110 1.79% 99 2.07% 36 7.55% 626 2.27%

Hourly usage for August 2020

Hourly Statistics for August 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 8 263 3.74% 7 217 3.54% 7 225 3.66% 32 983 3.57%
1 9 298 4.24% 8 263 4.29% 8 264 4.29% 39 1194 4.33%
2 10 331 4.71% 9 300 4.89% 9 300 4.88% 44 1360 4.94%
3 9 294 4.18% 8 255 4.16% 8 258 4.19% 36 1126 4.09%
4 9 292 4.15% 8 250 4.07% 8 258 4.19% 34 1069 3.88%
5 9 289 4.11% 8 250 4.07% 7 243 3.95% 35 1081 3.92%
6 9 307 4.37% 8 272 4.43% 8 270 4.39% 39 1196 4.34%
7 8 255 3.63% 7 223 3.63% 7 223 3.62% 32 997 3.62%
8 9 281 4.00% 7 245 3.99% 7 245 3.98% 33 1038 3.77%
9 10 330 4.69% 9 292 4.76% 9 289 4.70% 43 1318 4.78%
10 8 254 3.61% 7 221 3.60% 7 220 3.58% 32 1005 3.65%
11 8 278 3.95% 7 221 3.60% 7 244 3.97% 32 980 3.56%
12 9 289 4.11% 8 257 4.19% 8 259 4.21% 37 1153 4.18%
13 9 301 4.28% 8 261 4.25% 8 264 4.29% 37 1145 4.15%
14 8 269 3.83% 7 236 3.85% 7 227 3.69% 35 1081 3.92%
15 10 323 4.59% 9 291 4.74% 9 294 4.78% 45 1390 5.04%
16 9 287 4.08% 8 256 4.17% 8 255 4.14% 43 1324 4.80%
17 9 292 4.15% 8 255 4.16% 8 248 4.03% 36 1111 4.03%
18 9 287 4.08% 7 244 3.98% 7 244 3.97% 40 1239 4.50%
19 9 303 4.31% 8 274 4.47% 8 267 4.34% 42 1312 4.76%
20 9 298 4.24% 8 253 4.12% 8 255 4.14% 33 1025 3.72%
21 9 298 4.24% 8 260 4.24% 8 262 4.26% 34 1061 3.85%
22 10 331 4.71% 9 298 4.86% 9 295 4.80% 39 1216 4.41%
23 9 280 3.98% 7 241 3.93% 7 243 3.95% 37 1153 4.19%

Top 30 of 81 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5440 77.38% 25027 90.82% /cgi-bin/gbook.cgi
2 180 2.56% 1585 5.75% /
3 48 0.68% 113 0.41% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 12 0.17% 41 0.15% /history.htm
5 11 0.16% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
6 10 0.14% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/
7 9 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
8 9 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+no+post+sending+forms+are+found
9 9 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò
10 8 0.11% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result:
11 8 0.11% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
12 8 0.11% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭
13 8 0.11% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
14 8 0.11% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+++++
15 8 0.11% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+嚙踝蕭嚙踝蕭矇+嚙踝蕭嚙踝蕭礙+嚙踝蕭疇+嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙衛�
16 8 0.11% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/register
17 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
18 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: íå íàøëîñü ôîðìû äëÿ îòïðàâêè
19 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
20 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
21 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
22 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
23 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ���繕 ���簞苤�疣鉼--� 苤�-﹦€� ���罈苤� ��苤�-匾�
24 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+не+Ð½Ð°ÑˆÐ»Ð¾Ñ ÑŒ+формы+Ð´Ð»Ñ +отправки
25 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+не+нашлось+формы+для+отправки
26 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+íå+íàøëîñü+ôîðìû+äëÿ+îòïðàâêè
27 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�å+������ü+����û+��ÿ+�������è
28 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+簿聶翻�瞼+簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻�翹+簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻�罈+簿聶翻簿聶翻�聶+簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻�穡
29 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+翴+縺齴闃�+鐕謽�+儇+闅瀔飶膱
30 7 0.10% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/join.php

Top 10 of 81 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5440 77.38% 25027 90.82% /cgi-bin/gbook.cgi
2 180 2.56% 1585 5.75% /
3 48 0.68% 113 0.41% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 5 0.07% 45 0.16% /rotterdamch.fhl.net
5 12 0.17% 41 0.15% /history.htm
6 11 0.16% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
7 10 0.14% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/
8 9 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
9 9 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+no+post+sending+forms+are+found
10 9 0.13% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò

Top 10 of 71 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5440 77.38% 4265 89.73% /cgi-bin/gbook.cgi
2 180 2.56% 151 3.18% /
3 48 0.68% 32 0.67% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 9 0.13% 8 0.17% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
5 11 0.16% 8 0.17% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
6 8 0.11% 7 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result:
7 9 0.13% 7 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+no+post+sending+forms+are+found
8 10 0.14% 6 0.13% /cgi-bin/gbook.cgi/
9 8 0.11% 6 0.13% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
10 8 0.11% 6 0.13% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭

Top 10 of 71 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5440 77.38% 4252 89.52% /cgi-bin/gbook.cgi
2 180 2.56% 155 3.26% /
3 48 0.68% 38 0.80% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 10 0.14% 8 0.17% /cgi-bin/gbook.cgi/
5 11 0.16% 8 0.17% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
6 8 0.11% 7 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result:
7 7 0.10% 7 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: íå íàøëîñü ôîðìû äëÿ îòïðàâêè
8 9 0.13% 7 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
9 7 0.10% 7 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+簿聶翻�瞼+簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻�翹+簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻�罈+簿聶翻簿聶翻�聶+簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻簿聶翻�穡
10 12 0.17% 7 0.15% /history.htm

Top 30 of 477 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 341 4.85% 341 5.56% 1408 5.11% 131 2.74% 5.188.210.79
2 206 2.93% 187 3.05% 859 3.12% 162 3.39% crawl23.bl.semrush.com
3 206 2.93% 180 2.93% 845 3.07% 159 3.33% crawl4.bl.semrush.com
4 198 2.82% 174 2.84% 828 3.01% 146 3.06% crawl12.bl.semrush.com
5 197 2.80% 170 2.77% 767 2.78% 145 3.04% crawl18.bl.semrush.com
6 197 2.80% 171 2.79% 824 2.99% 149 3.12% crawl26.bl.semrush.com
7 197 2.80% 174 2.84% 784 2.84% 152 3.18% crawl9.bl.semrush.com
8 196 2.79% 167 2.72% 855 3.10% 149 3.12% crawl6.bl.semrush.com
9 194 2.76% 179 2.92% 765 2.78% 151 3.16% crawl10.bl.semrush.com
10 194 2.76% 166 2.71% 740 2.69% 142 2.98% crawl19.bl.semrush.com
11 194 2.76% 174 2.84% 703 2.55% 146 3.06% crawl20.bl.semrush.com
12 188 2.67% 164 2.67% 778 2.82% 145 3.04% crawl2.bl.semrush.com
13 186 2.65% 159 2.59% 749 2.72% 139 2.91% crawl5.bl.semrush.com
14 185 2.63% 166 2.71% 765 2.78% 145 3.04% crawl17.bl.semrush.com
15 184 2.62% 161 2.62% 761 2.76% 146 3.06% crawl25.bl.semrush.com
16 183 2.60% 159 2.59% 740 2.68% 138 2.89% crawl3.bl.semrush.com
17 183 2.60% 163 2.66% 732 2.66% 146 3.06% crawl8.bl.semrush.com
18 176 2.50% 152 2.48% 732 2.66% 138 2.89% crawl11.bl.semrush.com
19 175 2.49% 159 2.59% 788 2.86% 140 2.93% crawl16.bl.semrush.com
20 174 2.48% 154 2.51% 764 2.77% 133 2.79% crawl7.bl.semrush.com
21 166 2.36% 147 2.40% 624 2.26% 127 2.66% crawl1.bl.semrush.com
22 160 2.28% 144 2.35% 605 2.19% 123 2.58% crawl13.bl.semrush.com
23 159 2.26% 137 2.23% 625 2.27% 121 2.54% crawl33.bl.semrush.com
24 158 2.25% 136 2.22% 579 2.10% 121 2.54% crawl21.bl.semrush.com
25 154 2.19% 132 2.15% 550 2.00% 120 2.51% crawl31.bl.semrush.com
26 154 2.19% 132 2.15% 553 2.01% 117 2.45% crawl32.bl.semrush.com
27 153 2.18% 134 2.18% 670 2.43% 125 2.62% crawl14.bl.semrush.com
28 144 2.05% 131 2.14% 593 2.15% 125 2.62% 46.229.168.143
29 144 2.05% 123 2.00% 540 1.96% 115 2.41% crawl24.bl.semrush.com
30 141 2.01% 126 2.05% 608 2.21% 115 2.41% crawl22.bl.semrush.com

Top 10 of 477 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 341 4.85% 341 5.56% 1408 5.11% 131 2.74% 5.188.210.79
2 206 2.93% 187 3.05% 859 3.12% 162 3.39% crawl23.bl.semrush.com
3 196 2.79% 167 2.72% 855 3.10% 149 3.12% crawl6.bl.semrush.com
4 206 2.93% 180 2.93% 845 3.07% 159 3.33% crawl4.bl.semrush.com
5 198 2.82% 174 2.84% 828 3.01% 146 3.06% crawl12.bl.semrush.com
6 197 2.80% 171 2.79% 824 2.99% 149 3.12% crawl26.bl.semrush.com
7 175 2.49% 159 2.59% 788 2.86% 140 2.93% crawl16.bl.semrush.com
8 197 2.80% 174 2.84% 784 2.84% 152 3.18% crawl9.bl.semrush.com
9 188 2.67% 164 2.67% 778 2.82% 145 3.04% crawl2.bl.semrush.com
10 197 2.80% 170 2.77% 767 2.78% 145 3.04% crawl18.bl.semrush.com

Top 30 of 39 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6178 87.88% - (Direct Request)
2 653 9.29% http://rotterdamch.fhl.net/cgi-bin/gbook.cgi
3 74 1.05% http://rotterdamch.fhl.net/
4 9 0.13% http://hryzdarma.szm.com/tenuate/buy-tenuate-us-rx.html
5 9 0.13% http://necto.biz.tc/zagam/wholesale-depot.html
6 9 0.13% http://tesson.chez.com/tenuate/tenuate-without-prescription.html
7 8 0.11% http://auses.0me.com/rivotril/rivotril-texas.html
8 8 0.11% http://franel.2itb.com/duromine/
9 7 0.10% http://inoges.20fr.com/ritalin/wholesale-and-retail.html
10 7 0.10% http://thetreasure.50megs.com/plavix/playvix-player.html
11 6 0.09% http://novy.czechian.net/esgic/central-nervous-system.html
12 6 0.09% http://rathl.20m.com/nexium/nexium-eaten-by-dog.html
13 5 0.07% http://lcstuds.20fr.com/ephedrine/quelidrine.html
14 4 0.06% http://rotterdamch.fhl.net/history.htm
15 4 0.06% http://votokap.wz.cz/concerta/stimulant.html
16 4 0.06% http://woodentoys.xf.cz/fenofibrate/fenofibrate-order.html
17 3 0.04% http://morett.20fr.com/ativan/ativan-for-sale.html
18 3 0.04% http://www.angelfire.com/gundam/pokguyjainotmebutyou/tadalafil/erectile-dysfunction.html
19 3 0.04% http://www.angelfire.com/planet/psicologiayviolencia/nystatin/
20 3 0.04% https://www.google.com/
21 2 0.03% http://boelti.chez.com/online-pharmacy/health-care.html
22 2 0.03% http://couturierdavid.free.fr/rivotril/customer-service.html
23 2 0.03% http://krtek.mysteria.cz/ritalin/ritalin-sellers.html
24 2 0.03% http://rotterdamch.fhl.net
25 2 0.03% http://rotterdamch.fhl.net/e/admin/index.php
26 2 0.03% http://rotterdamch.fhl.net/js/comm.js
27 2 0.03% http://rotterdamch.fhl.net/js/common.js
28 2 0.03% http://www.angelfire.com/planet/tombstone/tenuate/tenuate-retard.html
29 1 0.01% http://acley.20m.com/ephedrine/ephedrine-or-caffeine.html
30 1 0.01% http://alchymie.wz.cz/duromine/kenner-duromine.html

Top 15 of 110 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5146 73.20% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 250 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 131 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 123 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 73 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 71 1.01% The Knowledge AI
7 52 0.74% Mozilla/4.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.70 Safari/537.17
8 44 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 43 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 42 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 35 0.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
12 35 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
13 32 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
14 32 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 32 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for August 2020

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5018 71.38% 4400 71.72% 20180 73.23% Commercial (com)
2 2012 28.62% 1735 28.28% 7375 26.77% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23