Usage Statistics for rotterdamch.fhl.net

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 08:25 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 5396
Total Files 4509
Total Pages 4590
Total Visits 2870
Total KBytes 16174
Total Unique Sites 376
Total Unique URLs 84
Total Unique Referrers 25
Total Unique User Agents 116
. Avg Max
Hits per Hour 7 61
Hits per Day 179 274
Files per Day 150 249
Pages per Day 153 255
Sites per Day 12 78
Visits per Day 95 125
KBytes per Day 539 914
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.56% 4509
Code 304 - Not Modified 0.26% 14
Code 403 - Forbidden 0.46% 25
Code 404 - Not Found 15.72% 848

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 172 3.19% 147 3.26% 147 3.20% 73 2.54% 41 10.90% 562 3.47%
2 138 2.56% 113 2.51% 113 2.46% 67 2.33% 47 12.50% 419 2.59%
3 132 2.45% 105 2.33% 106 2.31% 73 2.54% 49 13.03% 359 2.22%
4 198 3.67% 121 2.68% 171 3.73% 83 2.89% 46 12.23% 453 2.80%
5 125 2.32% 105 2.33% 106 2.31% 64 2.23% 38 10.11% 381 2.36%
6 264 4.89% 238 5.28% 239 5.21% 103 3.59% 49 13.03% 775 4.79%
7 112 2.08% 96 2.13% 96 2.09% 61 2.13% 39 10.37% 349 2.16%
8 214 3.97% 166 3.68% 171 3.73% 115 4.01% 59 15.69% 496 3.06%
9 155 2.87% 135 2.99% 136 2.96% 84 2.93% 42 11.17% 510 3.15%
10 209 3.87% 177 3.93% 177 3.86% 115 4.01% 78 20.74% 538 3.32%
11 177 3.28% 148 3.28% 149 3.25% 104 3.62% 48 12.77% 497 3.07%
12 172 3.19% 140 3.10% 142 3.09% 95 3.31% 53 14.10% 558 3.45%
13 274 5.08% 249 5.52% 255 5.56% 115 4.01% 57 15.16% 856 5.30%
14 220 4.08% 189 4.19% 195 4.25% 106 3.69% 50 13.30% 687 4.25%
15 244 4.52% 214 4.75% 209 4.55% 125 4.36% 65 17.29% 914 5.65%
16 169 3.13% 146 3.24% 150 3.27% 91 3.17% 46 12.23% 610 3.77%
17 179 3.32% 139 3.08% 140 3.05% 94 3.28% 50 13.30% 500 3.09%
18 182 3.37% 141 3.13% 142 3.09% 88 3.07% 44 11.70% 494 3.05%
19 182 3.37% 159 3.53% 158 3.44% 116 4.04% 55 14.63% 639 3.95%
20 168 3.11% 146 3.24% 149 3.25% 94 3.28% 42 11.17% 536 3.31%
21 172 3.19% 148 3.28% 148 3.22% 106 3.69% 44 11.70% 506 3.13%
22 198 3.67% 169 3.75% 170 3.70% 118 4.11% 63 16.76% 612 3.79%
23 151 2.80% 130 2.88% 131 2.85% 100 3.48% 53 14.10% 483 2.99%
24 177 3.28% 146 3.24% 147 3.20% 93 3.24% 43 11.44% 506 3.13%
25 175 3.24% 145 3.22% 146 3.18% 90 3.14% 40 10.64% 483 2.99%
26 195 3.61% 161 3.57% 163 3.55% 99 3.45% 43 11.44% 532 3.29%
27 181 3.35% 153 3.39% 153 3.33% 104 3.62% 47 12.50% 550 3.40%
28 157 2.91% 128 2.84% 125 2.72% 100 3.48% 42 11.17% 494 3.05%
29 163 3.02% 136 3.02% 137 2.98% 103 3.59% 47 12.50% 473 2.93%
30 141 2.61% 119 2.64% 119 2.59% 91 3.17% 41 10.90% 404 2.50%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 8 242 4.48% 6 191 4.24% 6 195 4.25% 23 689 4.26%
1 6 182 3.37% 5 157 3.48% 5 156 3.40% 20 607 3.75%
2 9 294 5.45% 6 198 4.39% 8 250 5.45% 25 760 4.70%
3 6 189 3.50% 5 166 3.68% 5 166 3.62% 18 549 3.40%
4 7 214 3.97% 6 183 4.06% 6 183 3.99% 21 623 3.86%
5 7 225 4.17% 5 174 3.86% 5 175 3.81% 20 614 3.80%
6 6 206 3.82% 5 173 3.84% 5 175 3.81% 21 635 3.93%
7 7 234 4.34% 6 199 4.41% 6 200 4.36% 21 619 3.83%
8 7 224 4.15% 6 193 4.28% 6 194 4.23% 22 645 3.99%
9 7 225 4.17% 5 174 3.86% 5 178 3.88% 22 662 4.09%
10 6 209 3.87% 5 174 3.86% 5 177 3.86% 20 593 3.66%
11 6 202 3.74% 5 165 3.66% 5 166 3.62% 19 567 3.51%
12 7 217 4.02% 6 187 4.15% 6 180 3.92% 24 725 4.48%
13 6 180 3.34% 4 144 3.19% 5 150 3.27% 18 544 3.36%
14 7 238 4.41% 6 206 4.57% 6 208 4.53% 25 752 4.65%
15 7 220 4.08% 6 190 4.21% 6 195 4.25% 22 664 4.10%
16 8 242 4.48% 7 212 4.70% 7 212 4.62% 23 682 4.22%
17 7 235 4.36% 6 199 4.41% 6 200 4.36% 25 741 4.58%
18 8 251 4.65% 7 211 4.68% 7 214 4.66% 23 694 4.29%
19 7 236 4.37% 6 204 4.52% 6 206 4.49% 24 728 4.50%
20 8 247 4.58% 7 216 4.79% 7 219 4.77% 26 785 4.86%
21 9 271 5.02% 8 240 5.32% 7 238 5.19% 32 973 6.02%
22 6 197 3.65% 5 171 3.79% 5 172 3.75% 21 640 3.96%
23 7 216 4.00% 6 182 4.04% 6 181 3.94% 23 680 4.21%

Top 30 of 84 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3985 73.85% 14147 87.47% /cgi-bin/gbook.cgi
2 176 3.26% 1476 9.13% /
3 28 0.52% 60 0.37% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 14 0.26% 41 0.25% /history.htm
5 10 0.19% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
6 9 0.17% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
7 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/
8 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
9 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
10 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��
11 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
12 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�耨+��嚙賡��蕭嚙�+嚙賡�嚙賡嚙�+餈⊿�嚙�+�蕭�蕭閮結�
13 6 0.11% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
14 6 0.11% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
15 6 0.11% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: Р Р…Р Вµ нашлось РЎвЂћР С•РЎР‚Р С РЎвЂ№ для отправки
16 6 0.11% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
17 6 0.11% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
18 6 0.11% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+++++
19 6 0.11% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+не+Ð½Ð°ÑˆÐ»Ð¾Ñ ÑŒ+формы+Ð´Ð»Ñ +отправки
20 6 0.11% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+íå+íàøëîñü+ôîðìû+äëÿ+îòïðàâêè
21 6 0.11% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò
22 6 0.11% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�å+������ü+����û+��ÿ+�������è
23 6 0.11% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/join.php
24 6 0.11% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/tiki-register.php
25 5 0.09% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ç¿´ 縺齴闃� é •è¬½ï¿½ 儇 闅瀔飶膱
26 5 0.09% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò
27 5 0.09% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: íå íàøëîñü ôîðìû äëÿ îòïðàâêè
28 5 0.09% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
29 5 0.09% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
30 5 0.09% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈���穢 郈��郈��郈��郈���� 郈��郈���� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈����

Top 10 of 84 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3985 73.85% 14147 87.47% /cgi-bin/gbook.cgi
2 176 3.26% 1476 9.13% /
3 28 0.52% 60 0.37% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 5 0.09% 45 0.28% /rotterdamch.fhl.net
5 14 0.26% 41 0.25% /history.htm
6 10 0.19% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
7 9 0.17% 2 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
8 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/
9 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
10 7 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Top 10 of 75 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3985 73.85% 2471 86.46% /cgi-bin/gbook.cgi
2 176 3.26% 138 4.83% /
3 28 0.52% 25 0.87% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 14 0.26% 10 0.35% /history.htm
5 10 0.19% 8 0.28% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
6 9 0.17% 6 0.21% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
7 7 0.13% 6 0.21% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
8 6 0.11% 5 0.17% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
9 7 0.13% 5 0.17% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
10 7 0.13% 5 0.17% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��

Top 10 of 75 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3985 73.85% 2464 86.27% /cgi-bin/gbook.cgi
2 176 3.26% 135 4.73% /
3 28 0.52% 24 0.84% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 14 0.26% 13 0.46% /history.htm
5 10 0.19% 8 0.28% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
6 7 0.13% 7 0.25% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�耨+��嚙賡��蕭嚙�+嚙賡�嚙賡嚙�+餈⊿�嚙�+�蕭�蕭閮結�
7 9 0.17% 6 0.21% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
8 7 0.13% 6 0.21% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��
9 7 0.13% 5 0.18% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
10 7 0.13% 5 0.18% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������

Top 30 of 376 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 642 11.90% 642 14.24% 1813 11.21% 285 9.93% 195.154.170.200
2 353 6.54% 353 7.83% 1336 8.26% 109 3.80% 5.188.210.83
3 282 5.23% 282 6.25% 1122 6.94% 108 3.76% 5.188.210.79
4 128 2.37% 128 2.84% 361 2.23% 19 0.66% 151.106.55.86
5 111 2.06% 82 1.82% 246 1.52% 80 2.79% 46.229.168.143
6 110 2.04% 110 2.44% 421 2.60% 50 1.74% 5.188.210.242
7 102 1.89% 102 2.26% 391 2.42% 47 1.64% 5.188.210.36
8 97 1.80% 96 2.13% 237 1.46% 1 0.03% 3.231.220.225
9 95 1.76% 66 1.46% 276 1.71% 64 2.23% crawl2.bl.semrush.com
10 94 1.74% 94 2.08% 446 2.76% 42 1.46% 37.229.196.223
11 94 1.74% 94 2.08% 362 2.24% 42 1.46% 5.188.210.61
12 91 1.69% 66 1.46% 200 1.24% 64 2.23% crawl26.bl.semrush.com
13 91 1.69% 72 1.60% 246 1.52% 66 2.30% crawl9.bl.semrush.com
14 89 1.65% 68 1.51% 255 1.58% 66 2.30% crawl20.bl.semrush.com
15 88 1.63% 65 1.44% 218 1.35% 60 2.09% crawl11.bl.semrush.com
16 88 1.63% 67 1.49% 234 1.45% 66 2.30% crawl23.bl.semrush.com
17 88 1.63% 63 1.40% 201 1.24% 60 2.09% crawl4.bl.semrush.com
18 88 1.63% 60 1.33% 224 1.39% 59 2.06% crawl5.bl.semrush.com
19 85 1.58% 64 1.42% 239 1.48% 60 2.09% crawl1.bl.semrush.com
20 85 1.58% 66 1.46% 191 1.18% 62 2.16% crawl18.bl.semrush.com
21 84 1.56% 84 1.86% 259 1.60% 37 1.29% 62.210.202.34
22 84 1.56% 60 1.33% 210 1.30% 59 2.06% crawl6.bl.semrush.com
23 82 1.52% 82 1.82% 389 2.41% 41 1.43% 37.229.198.155
24 80 1.48% 62 1.38% 197 1.22% 59 2.06% crawl19.bl.semrush.com
25 79 1.46% 59 1.31% 246 1.52% 57 1.99% crawl10.bl.semrush.com
26 79 1.46% 60 1.33% 220 1.36% 59 2.06% crawl17.bl.semrush.com
27 79 1.46% 61 1.35% 184 1.14% 60 2.09% crawl25.bl.semrush.com
28 77 1.43% 58 1.29% 174 1.07% 57 1.99% crawl32.bl.semrush.com
29 76 1.41% 47 1.04% 172 1.06% 46 1.60% crawl22.bl.semrush.com
30 75 1.39% 58 1.29% 207 1.28% 55 1.92% crawl3.bl.semrush.com

Top 10 of 376 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 642 11.90% 642 14.24% 1813 11.21% 285 9.93% 195.154.170.200
2 353 6.54% 353 7.83% 1336 8.26% 109 3.80% 5.188.210.83
3 282 5.23% 282 6.25% 1122 6.94% 108 3.76% 5.188.210.79
4 94 1.74% 94 2.08% 446 2.76% 42 1.46% 37.229.196.223
5 110 2.04% 110 2.44% 421 2.60% 50 1.74% 5.188.210.242
6 102 1.89% 102 2.26% 391 2.42% 47 1.64% 5.188.210.36
7 82 1.52% 82 1.82% 389 2.41% 41 1.43% 37.229.198.155
8 94 1.74% 94 2.08% 362 2.24% 42 1.46% 5.188.210.61
9 128 2.37% 128 2.84% 361 2.23% 19 0.66% 151.106.55.86
10 95 1.76% 66 1.46% 276 1.71% 64 2.23% crawl2.bl.semrush.com

Top 25 of 25 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3205 59.40% - (Direct Request)
2 2084 38.62% http://rotterdamch.fhl.net/cgi-bin/gbook.cgi
3 20 0.37% http://rotterdamch.fhl.net/
4 10 0.19% http://boelti.chez.com/pain-medication/order-pain-medication-mail.html
5 10 0.19% http://fichtl.webzdarma.cz/rivotril/buy-rivotril-canada.html
6 10 0.19% http://rotterdamch.fhl.net/history.htm
7 8 0.15% http://klancht.unas.cz/nystatin/index.html
8 8 0.15% http://trpaslici.webzdarma.cz/misoprostol/misoprostol-and-abortion.html
9 6 0.11% http://www.angelfire.com/un/startem/bactroban/
10 5 0.09% http://heris.00go.com/canadian-pharmacy/buy-low-drugs-canadian-pharmacy.html
11 5 0.09% http://vincent.jaffier.free.fr/zelnorm/zelnorm-prices.html
12 4 0.07% http://irnham.20fr.com/rohypnol/drugs-india.html
13 3 0.06% http://add.unas.cz/tramadol/veldrol-tramadol.html
14 3 0.06% http://lancis.chez.com/rohypnol/buy-rohypnol-mexico.html
15 3 0.06% http://rivers.00go.com/oxycontin/drug-store-online.html
16 3 0.06% http://www.angelfire.com/biz7/townandcountry/oxycontin/oxycodone.html
17 1 0.02% http://besini.latinowebs.com/adipex/adipex-cost-at-walmart.html
18 1 0.02% http://mecabac.free.fr/hydroxycut/hydroxycut-for-men-reviews.html
19 1 0.02% http://teraatlas.webzdarma.cz/loperamide/loperamide-from-china.html
20 1 0.02% https://m.baidu.com/
21 1 0.02% https://r.search.yahoo.com/_ylt
22 1 0.02% https://www.google.com
23 1 0.02% https://www.google.com.tw/
24 1 0.02% https://www.google.com/
25 1 0.02% https://www.google.nl/

Top 15 of 116 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2303 42.68% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 221 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 165 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 154 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 134 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 108 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 97 1.80% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
8 80 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 77 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 60 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
11 56 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/71.0.3542.0 Safari/537.36
12 52 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 50 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 50 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 49 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Usage by Country for June 2020

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3188 59.08% 2865 63.54% 10519 65.04% Unresolved/Unknown
2 2208 40.92% 1644 36.46% 5655 34.96% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23