Usage Statistics for rotterdamch.fhl.net

Summary Period: March 2020
Generated 30-Mar-2020 07:39 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 6062
Total Files 5771
Total Pages 5756
Total Visits 1861
Total KBytes 19357
Total Unique Sites 390
Total Unique URLs 69
Total Unique Referrers 20
Total Unique User Agents 136
. Avg Max
Hits per Hour 8 116
Hits per Day 209 552
Files per Day 199 545
Pages per Day 198 544
Sites per Day 13 79
Visits per Day 64 113
KBytes per Day 667 1873
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.20% 5771
Code 304 - Not Modified 0.05% 3
Code 403 - Forbidden 0.18% 11
Code 404 - Not Found 4.57% 277

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 87 1.44% 81 1.40% 78 1.36% 24 1.29% 17 4.36% 368 1.90%
2 105 1.73% 97 1.68% 97 1.69% 25 1.34% 23 5.90% 364 1.88%
3 244 4.03% 237 4.11% 238 4.13% 42 2.26% 32 8.21% 885 4.57%
4 332 5.48% 325 5.63% 325 5.65% 82 4.41% 31 7.95% 1026 5.30%
5 552 9.11% 545 9.44% 544 9.45% 90 4.84% 26 6.67% 1873 9.68%
6 490 8.08% 485 8.40% 485 8.43% 98 5.27% 24 6.15% 1537 7.94%
7 375 6.19% 367 6.36% 367 6.38% 95 5.10% 18 4.62% 1126 5.81%
8 369 6.09% 363 6.29% 365 6.34% 112 6.02% 19 4.87% 1114 5.76%
9 370 6.10% 357 6.19% 360 6.25% 113 6.07% 46 11.79% 1144 5.91%
10 432 7.13% 424 7.35% 419 7.28% 109 5.86% 31 7.95% 1311 6.77%
11 357 5.89% 350 6.06% 352 6.12% 104 5.59% 22 5.64% 1037 5.36%
12 308 5.08% 292 5.06% 296 5.14% 109 5.86% 34 8.72% 969 5.00%
13 232 3.83% 226 3.92% 224 3.89% 82 4.41% 31 7.95% 719 3.71%
14 232 3.83% 230 3.99% 230 4.00% 83 4.46% 22 5.64% 753 3.89%
15 242 3.99% 234 4.05% 226 3.93% 74 3.98% 17 4.36% 832 4.30%
16 182 3.00% 178 3.08% 176 3.06% 65 3.49% 22 5.64% 580 3.00%
17 184 3.04% 180 3.12% 180 3.13% 55 2.96% 19 4.87% 566 2.92%
18 84 1.39% 69 1.20% 70 1.22% 52 2.79% 50 12.82% 232 1.20%
19 80 1.32% 64 1.11% 65 1.13% 41 2.20% 36 9.23% 240 1.24%
20 87 1.44% 76 1.32% 76 1.32% 37 1.99% 23 5.90% 264 1.36%
21 68 1.12% 51 0.88% 51 0.89% 31 1.67% 31 7.95% 210 1.08%
22 67 1.11% 58 1.01% 58 1.01% 31 1.67% 22 5.64% 207 1.07%
23 63 1.04% 51 0.88% 52 0.90% 36 1.93% 37 9.49% 187 0.96%
24 131 2.16% 116 2.01% 116 2.02% 89 4.78% 79 20.26% 402 2.08%
25 68 1.12% 56 0.97% 57 0.99% 35 1.88% 30 7.69% 256 1.32%
26 89 1.47% 75 1.30% 72 1.25% 45 2.42% 31 7.95% 375 1.94%
27 80 1.32% 65 1.13% 65 1.13% 41 2.20% 32 8.21% 279 1.44%
28 70 1.15% 52 0.90% 45 0.78% 29 1.56% 27 6.92% 240 1.24%
29 82 1.35% 67 1.16% 67 1.16% 40 2.15% 35 8.97% 259 1.34%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 312 5.15% 10 304 5.27% 10 301 5.23% 37 1070 5.53%
1 7 206 3.40% 6 196 3.40% 6 197 3.42% 21 612 3.16%
2 14 434 7.16% 14 424 7.35% 14 427 7.42% 51 1473 7.61%
3 8 239 3.94% 7 221 3.83% 7 223 3.87% 25 739 3.82%
4 8 259 4.27% 8 246 4.26% 8 247 4.29% 27 782 4.04%
5 7 221 3.65% 7 208 3.60% 7 209 3.63% 23 673 3.48%
6 11 320 5.28% 10 306 5.30% 10 303 5.26% 38 1092 5.64%
7 8 249 4.11% 8 237 4.11% 8 238 4.13% 27 775 4.00%
8 7 221 3.65% 7 216 3.74% 7 216 3.75% 24 695 3.59%
9 7 206 3.40% 6 194 3.36% 6 193 3.35% 23 670 3.46%
10 8 239 3.94% 7 223 3.86% 7 215 3.74% 26 742 3.83%
11 7 205 3.38% 6 197 3.41% 6 197 3.42% 22 624 3.22%
12 8 237 3.91% 7 222 3.85% 7 223 3.87% 25 718 3.71%
13 9 279 4.60% 9 263 4.56% 8 260 4.52% 30 866 4.48%
14 7 214 3.53% 6 201 3.48% 6 202 3.51% 22 652 3.37%
15 8 238 3.93% 7 231 4.00% 8 232 4.03% 26 756 3.90%
16 10 309 5.10% 9 289 5.01% 9 273 4.74% 36 1035 5.35%
17 7 221 3.65% 7 217 3.76% 7 218 3.79% 25 723 3.73%
18 8 236 3.89% 7 226 3.92% 7 227 3.94% 24 695 3.59%
19 8 252 4.16% 8 232 4.02% 8 237 4.12% 30 880 4.55%
20 9 261 4.31% 8 251 4.35% 8 252 4.38% 29 843 4.35%
21 8 256 4.22% 8 243 4.21% 8 241 4.19% 31 892 4.61%
22 7 207 3.41% 6 196 3.40% 6 197 3.42% 22 629 3.25%
23 8 241 3.98% 7 228 3.95% 7 228 3.96% 25 720 3.72%

Top 30 of 69 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5435 89.66% 17533 90.58% /cgi-bin/gbook.cgi
2 135 2.23% 1206 6.23% /
3 32 0.53% 76 0.39% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 15 0.25% 44 0.23% /history.htm
5 7 0.12% 63 0.33% /rotterdamch.fhl.net
6 5 0.08% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/
7 4 0.07% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò
8 4 0.07% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
9 4 0.07% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
10 4 0.07% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
11 4 0.07% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�å+������ü+����û+��ÿ+�������è
12 4 0.07% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
13 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result:
14 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
15 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
16 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈���穢 郈��郈��郈��郈���� 郈��郈���� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈����
17 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/+++++++++++++++++++++++++++++++++++
18 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+такой+топик+уже+Ñ ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚
19 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+íå+íàøëîñü+ôîðìû+äëÿ+îòïðàâêè
20 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò
21 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+嚙踝蕭嚙踝蕭矇+嚙踝蕭嚙踝蕭礙+嚙踝蕭疇+嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙衛�
22 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�耨+��嚙賡��蕭嚙�+嚙賡�嚙賡嚙�+餈⊿�嚙�+�蕭�蕭閮結�
23 2 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
24 2 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ç¿´ 縺齴闃� é •è¬½ï¿½ 儇 闅瀔飶膱
25 2 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
26 2 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ����é ����ê ��å ���������ò
27 2 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
28 2 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��
29 2 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
30 2 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������

Top 10 of 69 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5435 89.66% 17533 90.58% /cgi-bin/gbook.cgi
2 135 2.23% 1206 6.23% /
3 32 0.53% 76 0.39% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 7 0.12% 63 0.33% /rotterdamch.fhl.net
5 15 0.25% 44 0.23% /history.htm
6 5 0.08% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/
7 4 0.07% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò
8 4 0.07% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
9 4 0.07% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
10 4 0.07% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Top 10 of 55 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5435 89.66% 1631 87.83% /cgi-bin/gbook.cgi
2 135 2.23% 120 6.46% /
3 32 0.53% 10 0.54% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 15 0.25% 8 0.43% /history.htm
5 5 0.08% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/
6 4 0.07% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò
7 3 0.05% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
8 4 0.07% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
9 4 0.07% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
10 4 0.07% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Top 10 of 55 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5435 89.66% 1633 88.13% /cgi-bin/gbook.cgi
2 135 2.23% 112 6.04% /
3 32 0.53% 10 0.54% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 15 0.25% 9 0.49% /history.htm
5 5 0.08% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/
6 4 0.07% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò
7 3 0.05% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
8 4 0.07% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
9 4 0.07% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
10 4 0.07% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Top 30 of 390 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 942 15.54% 942 16.32% 2709 13.99% 260 13.97% 195.154.170.194
2 880 14.52% 880 15.25% 2530 13.07% 237 12.74% 195.154.183.5
3 855 14.10% 855 14.82% 2472 12.77% 231 12.41% 62.210.202.98
4 572 9.44% 571 9.89% 1488 7.69% 153 8.22% 195.154.181.60
5 361 5.96% 361 6.26% 1407 7.27% 64 3.44% 5.188.210.57
6 246 4.06% 246 4.26% 970 5.01% 81 4.35% 5.188.210.56
7 204 3.37% 204 3.53% 827 4.27% 81 4.35% 5.188.210.61
8 172 2.84% 172 2.98% 711 3.67% 78 4.19% 5.188.210.79
9 170 2.80% 170 2.95% 701 3.62% 75 4.03% 5.188.210.242
10 101 1.67% 100 1.73% 382 1.97% 2 0.11% 147.75.197.242
11 101 1.67% 100 1.73% 382 1.97% 1 0.05% 147.75.97.166
12 101 1.67% 100 1.73% 383 1.98% 2 0.11% 147.75.97.94
13 101 1.67% 99 1.72% 382 1.97% 1 0.05% 147.75.97.98
14 101 1.67% 101 1.75% 347 1.79% 16 0.86% 5.188.210.83
15 71 1.17% 71 1.23% 294 1.52% 34 1.83% 5.188.210.36
16 55 0.91% 55 0.95% 137 0.71% 19 1.02% 95.216.100.41
17 36 0.59% 34 0.59% 67 0.35% 1 0.05% 62.210.188.240
18 31 0.51% 30 0.52% 56 0.29% 2 0.11% 5.188.211.10
19 31 0.51% 28 0.49% 130 0.67% 3 0.16% 5.188.211.22
20 24 0.40% 20 0.35% 147 0.76% 1 0.05% 175.182.195.195
21 24 0.40% 24 0.42% 69 0.36% 1 0.05% 195.201.159.187
22 23 0.38% 21 0.36% 72 0.37% 3 0.16% 5.188.211.13
23 19 0.31% 11 0.19% 35 0.18% 10 0.54% crawl19.bl.semrush.com
24 16 0.26% 9 0.16% 17 0.09% 9 0.48% crawl5.bl.semrush.com
25 15 0.25% 5 0.09% 9 0.05% 5 0.27% crawl20.bl.semrush.com
26 15 0.25% 7 0.12% 25 0.13% 7 0.38% crawl9.bl.semrush.com
27 14 0.23% 10 0.17% 81 0.42% 1 0.05% 123.194.177.128
28 14 0.23% 14 0.24% 56 0.29% 5 0.27% 5.188.210.58
29 12 0.20% 5 0.09% 5 0.02% 5 0.27% 46.229.168.143
30 12 0.20% 11 0.19% 35 0.18% 2 0.11% 5.188.211.21

Top 10 of 390 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 942 15.54% 942 16.32% 2709 13.99% 260 13.97% 195.154.170.194
2 880 14.52% 880 15.25% 2530 13.07% 237 12.74% 195.154.183.5
3 855 14.10% 855 14.82% 2472 12.77% 231 12.41% 62.210.202.98
4 572 9.44% 571 9.89% 1488 7.69% 153 8.22% 195.154.181.60
5 361 5.96% 361 6.26% 1407 7.27% 64 3.44% 5.188.210.57
6 246 4.06% 246 4.26% 970 5.01% 81 4.35% 5.188.210.56
7 204 3.37% 204 3.53% 827 4.27% 81 4.35% 5.188.210.61
8 172 2.84% 172 2.98% 711 3.67% 78 4.19% 5.188.210.79
9 170 2.80% 170 2.95% 701 3.62% 75 4.03% 5.188.210.242
10 101 1.67% 100 1.73% 383 1.98% 2 0.11% 147.75.97.94

Top 20 of 20 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4364 71.99% http://rotterdamch.fhl.net/cgi-bin/gbook.cgi
2 1537 25.35% - (Direct Request)
3 90 1.48% http://rotterdamch.fhl.net/
4 16 0.26% http://rotterdamch.fhl.net/history.htm
5 7 0.12% http://keitaro92.free.fr/restoril/bethesda-restoril.html
6 6 0.10% http://monins.snn.gr/percocet/cleocin-cream.html
7 6 0.10% http://www.angelfire.com/ult/shetan/duromine/distributor.html
8 5 0.08% http://aldaz.batcave.net/lorcet/overdose-on-lorcet.html
9 5 0.08% http://oces.tekcities.com/azithromycin/hollywood-azithromycin.html
10 4 0.07% http://audiotweaks.wz.cz/winstrol/anabolic-steroid-use.html
11 4 0.07% http://heiton.chez.com/ephedrine/ephedrine-sellers.html
12 4 0.07% http://ornani.bappy.com/adipex/controlled-drug-substance.html
13 3 0.05% http://morna.czweb.org/adderall/buy-adderall-online-forum.html
14 3 0.05% https://www.google.com/
15 2 0.03% http://balla.atspace.eu/dulcolax/cheap-drugs.html
16 2 0.03% http://splan.latinowebs.com/en/zolpidem/buy-zolpidem-that-works.html
17 1 0.02% http://www.google.com.hk
18 1 0.02% http://www.google.com/
19 1 0.02% http://xn--939an5bm0c12lbyn.kr/셔츠룸-24시간-예약문의/
20 1 0.02% https://www.google.com.tw/

Top 15 of 136 Total User Agents
# Hits User Agent
1 404 6.66% SearchAtlas.com SEO Crawler
2 402 6.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 368 6.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 284 4.68% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 236 3.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 209 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 173 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 120 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 120 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 116 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
11 109 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
12 108 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 106 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 104 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 100 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Usage by Country for March 2020

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5766 95.12% 5610 97.21% 18970 98.00% Unresolved/Unknown
2 296 4.88% 161 2.79% 387 2.00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23